Frezer
Frezer, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, zajmuje się frezowaniem półfabrykantów metalowych, wykonywanych metodą odlewu lub kucia, a także półfabrykantów drewnianych. Frezowanie można potocznie określić jako niwelowanie zbędnego nakładu materiału, celem uzyskania gładkiej, jednolitej powierzchni i wymiarów zgodnych z podanymi w szkicu technicznym. Frezowanie likwiduje więc niedoskonałości powstałe w wyniku nieprecyzyjnej metody odlewniczej lub kucia. Praca osoby obsadzonej na tym stanowisku jest realizowana z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn i urządzeń do obróbki, w tym frezarek, dłutownic i innych. Umiejętności frezera są wykorzystywane w licznych zakładach produkcyjnych i przemysłowych, a także zakładach rzemieślniczych. Wykonywanie zawodu wiąże się z dużą precyzją – frezowane elementy są wielokrotnie bardzo małych rozmiarów, a różnice w naddatkach materiału mierzone są suwmiarką lub mikrometrem.